Silodyx 8 Mg - Příbalový leták (2022)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Silodyx 4 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Žlutá, neprůhledná, tvrdá želatinová tobolka, velikost 3.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP) u dospělých mužů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedna tobolka přípravku Silodyx 8 mg denně. Pro zvláštní skupiny pacientů se doporučuje jedna tobolka přípravku Silodyx 4 mg denně (viz níže).

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba upravovat dávku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 50 až < 80 ml/min) není třeba upravovat dávku. U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 30 až < 50 ml/min) se doporučujezahájit léčbu s dávkou 4 mg jednou denně, která se může po jednom týdnu léčby zvýšit na 8 mg,v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu. Pro pacienty se závažnou poruchou funkceledvin (CLcr < 30 ml/min) se použití tohoto přípravku nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávku.

Jelikož nejsou k dispozici žádné údaje, užívání přípravku u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Silodyx u pediatrické populace v dané indikaci.

Způsob podání Perorální podání.

Tobolka se má užívat s jídlem, pokud možno ve stejnou denní dobu. Tobolka se nemá rozlamovat ani rozkousávat, ale má se polykat celá a, pokud možno, má se zapít sklenicí vody.

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Peroperační syndrom plovoucí duhovky (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS)

IFIS (varianta syndromu malé zornice) byl pozorován během operace katarakty u některých pacientů užívajících v době operace nebo v minulosti ai-blokátory. To může vést k nárůstu procedurálníchkomplikací během operace.

U pacientů s plánovanou operací katarakty se zahájení léčby silodosinem nedoporučuje. Doporučuje se přerušení léčby a1-blokátory 1-2 týdny před operací katarakty, ale přínos a doba trvání přerušeníléčby před operací katarakty nebyly dosud stanoveny.

Během preoperačního hodnocení by měl oční chirurg spolu s oftalmologickým týmem vzít v úvahu, zda pacient s plánovanou operací katarakty je nebo byl léčen silodosinem, aby byla zajištěna vhodnáopatření k zvládnutí IFIS během operace.

Ortostatické účinky

Četnost výskytu ortostatických účinků souvisejících se silodosinem je velmi nízká. U jednotlivých pacientů se však může vyskytnout snížení krevního tlaku, vedoucí ve vzácných případech ažk synkopě. Při prvních příznacích ortostatické hypotenze (například posturální závratě) si má pacientsednout nebo lehnout, dokud příznaky nezmizí. Pro pacienty s ortostatickou hypotenzí se léčbasilodosinem nedoporučuje.

Porucha funkce ledvin

Pro pacienty se závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min) se používání silodosinu nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha funkce jater

Užívání silodosinu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům (viz body 4.2 a 5.2).

Karcinom prostaty

Jelikož BHP a karcinom prostaty mohou mít stejné příznaky a mohou se vyskytovat současně, mají být pacienti s podezřením na BHP před zahájením terapie silodosinem nejprve vyšetřeni, aby sevyloučila přítomnost karcinomu prostaty. Před léčbou a potom v pravidelných intervalech se máprovádět vyšetření per rectum a, je-li to nutné, má se určit hladina prostatického specifického antigenu(PSA).

Léčba silodosinem vede ke snížení objemu spermatu během orgasmu, což může mít dočasný nepříznivý vliv na mužskou fertilitu. Po přerušení léčby silodosinem tento účinek zmizí (viz bod 4.8).

Silodosin je ve velké míře metabolizován, zejména prostřednictvím CYP3A4, alkoholdehydrogenázy a UGT2B7. Silodosin je také substrát pro P-glykoprotein. Látky inhibující (jako je ketokonazol,itrakonazol, ritonavir nebo cyklosporin) nebo indukující (jako je rifampicin, barbituráty,karbamazepin, fenytoin) tyto enzymy a transportéry mohou ovlivnit plazmatické koncentracesilodosinu a jeho aktivního metabolitu.

Alfa-blokátory

K dispozici nejsou adekvátní údaje o bezpečném užívání silodosinu ve spojení s dalšími antagonisty a-adrenergních receptorů. Proto se současné používání s jinými antagonisty a-adrenergních receptorůnedoporučuje.

Inhibitory CYP3A4

Ve studii interakcí byly při současném podání silného inhibitoru CYP3A4 (ketokonazol 400 mg) pozorovány 3,7krát vyšší maximální plazmatické koncentrace silodosinu a 3,1krát vyšší expozicesilodosinu (tj. AUC). Současné užívání se silnými inhibitory CYP3A4 (například s ketokonazolem,itrakonazolem, ritonavirem nebo cyklosporinem) se nedoporučuje.

Při současném podávání silodosinu se středně silným inhibitorem CYP3A4, například s diltiazemem, byla pozorována zvýšená hodnota AUC silodosinu přibližně o 30 %, ale hodnota Cmax a biologickýpoločas nebyly ovlivněny. Tato změna není klinicky relevantní a není třeba upravovat dávku.

Inhibitory PDE-5

Mezi silodosinem a maximálními dávkami sildenafilu nebo tadalafilu byly pozorovány minimální farmakodynamické interakce. V placebem kontrolované studii s 24 jedinci ve věku 45-78 letužívajících silodosin nevyvolalo podle vyhodnocení ortostatických testů (ve stoje oproti vleže)současné podávání 100 mg sildenafilu nebo 20 mg tadalafilu klinicky významné snížení hodnotsystolického nebo diastolického krevního tlaku. U jedinců starších 65 let bylo průměrné snížení tlakuv různých časech mezi 5 a 15 mmHg (systolický tlak) a 0 a 10 mmHg (diastolický tlak). Pozitivníortostatické testy byly pouze nepatrně častější během současného podávání; avšak neobjevila se žádnásymptomatická ortostáza ani závratě. Pacienti užívající inhibitory PDE-5 současně se silodosinem byměli být sledováni pro možné nežádoucí účinky.

Antihypertenziva

V programu klinických studií byla řada pacientů současně léčena antihypertenzní terapií (většinou

s přípravky působícími na renin-angiotenzinový systém, beta-blokátory, antagonisty kalcia a diuretiky) bez nárůstu četnosti výskytu ortostatické hypotenze. Bez ohledu na to je třeba být při zahájenísoučasné léčby antihypertenzivy opatrný a pacienty je třeba sledovat ohledně výskytu možnýchnežádoucích účinků.

Digoxin

Ustálené hladiny digoxinu, substrátu P-glykoproteinu, nebyly významně ovlivněny při současném podávání 8 mg silodosinu jednou denně. Dávku není třeba upravovat.

Těhotenství a kojení

Neuplatňuje se, neboť silodosin je indikován pouze pro muže.

Fertilita

V klinických studiích byl pozorován během léčby silodosinem výskyt ejakulace se sníženým objememspermatu nebo bez spermatu (viz bod 4.8), a to z důvodu farmakodynamických vlastností silodosinu.Před zahájením léčby je nutné pacienta informovat, že k tomuto účinku může docházet, a že může mítdočasný nepříznivý vliv na mužskou fertilitu.

Přípravek Silodyx má malý nebo má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti by však měli být informováni o možném výskytu příznaků souvisejících s posturální hypotenzí (napříkladzávratě) a měli by být upozorněni na to, aby byli při řízení a obsluhování strojů opatrní, než zjistí, jakna ně silodosin působí.

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost silodosinu byla hodnocena ve čtyřech dvojitě zaslepených kontrolovaných klinických studiích fáze II-III (s 931 pacienty užívajícími 8 mg silodosinu jednou denně a 733 pacientyužívajícími placebo) a ve dvou dlouhodobých otevřených navazujících studiích. Celkem1 581 pacientů užívalo silodosin v dávce 8 mg jednou denně, včetně 961 pacientů užívajícíchpřípravek alespoň 6 měsíců a 384 pacientů užívajících přípravek po dobu 1 roku.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky spojenými se silodosinem v placebem kontrolovaných studiích a během dlouhodobého užívání byly poruchy ejakulace jako retrográdní ejakulacea anejakulace (snížený objem ejakulátu nebo bez ejakulátu), s četností výskytu 23 %. Tento účinekmůže dočasně nepříznivě ovlivnit mužskou fertilitu. Tento účinek zmizí během několika dnů popřerušení léčby (viz bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené ze všech klinických studií a z postmarketinkové zkušenosti z celého světa, u kterých existuje náležitá kauzální souvislosts užíváním přípravku, a které jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu podledatabáze MedDRA: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až< 1 /100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupnýchúdajů nelze určit). V každé skupině četností jsou pozorované nežádoucí účinky seřazenypodle klesající závažnosti.

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy

imunitního systému

alergické

reakce

zahrnující otok obličeje,zduřelý jazyka faryngeálníedém1

Psychiatrické

poruchy

snížení

libida

Poruchy nervového systému

závrať

synkopa

ztráta

vědomí1

Srdeční poruchy

tachykardie1

palpitace1

Cévní poruchy

ortostatická

hypotenze

hypotenze1

Respirační, hrudní a mediastinálníporuchy

ucpání nosu

Gastrointestinální

poruchy

průjem

nevolnost suchov ústech

Poruchy jater a žlučových cest

abnormální funkčníjaterní testy1

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kožní

vyrážka1

pruritus1

kopřivka1

polékový

kožní výsev1

Poruchy reprodukčníhosystému a prsu

poruchy

ejakulace,

včetně

retrográdní

ejakulace,

anejakulac

e

erektilní

dysfunkce

Poranění, otravy a procedurálníkomplikace

peroperační

syndrom

plovoucí

duhovky

1 - nežádoucí účinky ze spontánních hlášení z postmarketinkové zkušenosti z celého světa (četnosti vypočteny z příhod hlášených v klinických studiích fáze I-IV a z neintervenčních studií).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ortostatická hypotenze

Výskyt ortostatické hypotenze v klinických studiích kontrolovaných placebem byl 1,2 % se silodosinem a 1 % s placebem. Ortostatická hypotenze může někdy vést k synkopě (viz bod 4.4).

Peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS)

IFIS byl hlášen během operací katarakty (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucíchúčinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Silodosin byl hodnocen u zdravých mužů v dávkách až 48 mg/den. Nežádoucím účinkem limitujícím dávku byla posturální hypotenze. Krátce po požití se může zvážit vyvolání zvracení nebo výplachžaludku. Jestliže předávkování silodosinem povede k hypotenzi, je třeba poskytnout kardiovaskulárnípodporu. Dialýza by pravděpodobně neměla velký přínos, protože silodosin se ve velké míře (96,6 %)váže na proteiny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, antagonisté alfa-adrenergních receptorů, ATC kód: G04CA04.

Mechanismus účinku

Silodosin je vysoce selektivní pro a1A-adrenergní receptory, které jsou u lidí primárně lokalizovány v prostatě, bázi a krčku močového měchýře, pouzdru prostaty a prostatické části močové trubice.Blokáda a1A-adrenergních receptorů způsobuje, že se hladké svalstvo v těchto tkáních uvolní, čímždojde ke snížení odporu výstupu z močového měchýře, a to bez ovlivnění kontraktility hladkésvaloviny detrusoru močového měchýře. To má za následek zmírnění obou druhů příznaků, plnění(iritační příznaky) i močení (obstrukční příznaky) (Lower urinary tract symptoms, LUTS, symptomydolních močových cest), souvisejících s benigní hyperplazií prostaty.

Silodosin má podstatně nižší afinitu pro a1B-adrenergní receptory, které jsou primárně lokalizovány v kardiovaskulárním systému. In vitro bylo prokázáno, že poměr vazby silodosinu na receptory a1A:a1B(162:1) je extrémně vysoký.

Klinická účinnost a bezpečnost

V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii fáze II vyhledávající velikost dávky, provedené s 4 nebo 8 mg silodosinu podávaného jednou denně bylo pozorováno výraznější zlepšenískóre indexu symptomů podle Americké urologické asociace (American Urologic Association, AUA)u 8 mg silodosinu (-6,8 ± 5,8; n = 90; p = 0,0018) a u 4 mg silodosinu (-5,7 ± 5,5; n = 88; p = 0,0355)v porovnání s placebem (-4,0 ± 5,5; n = 83).

Přes 800 pacientů se středně závažnými až závažnými příznaky BHP (International Prostatě Symptom Score, IPSS, mezinárodní skóre prostatických symptomů, počáteční hodnota > 13) užívalo 8 mgsilodosinu jednou denně ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III provedenýchve Spojených státech amerických a v jedné klinické placebem a aktivně kontrolované studii provedenév Evropě. Ve všech studiích byli pacienti bez odpovědi na placebo během 4-týdenní úvodní fázes placebem randomizováni do skupiny užívající studijní léčbu. Ve všech studiích došlo u pacientůužívajících silodosin podle vyhodnocení po 12 týdnech léčby k výraznějšímu zmírnění obou druhůpříznaků BHP, plnění (iritační příznaky) a močení (obstrukční příznaky), v porovnání s placebem.Údaje pozorované u populací Intent-to-treat (populace všech randomizovaných pacientů) v každéz těchto studií jsou uvedeny níže:

IPSS

IPSS

IPSS

Léčebná

skupina

Počet

Celkové skóre

Iritační příznaky

Obstrukční příznaky

Studie

pacien

Počáteční hodnota(± SD)

Změna od počátečníhodnoty

Rozdíl (95 % CI)oprotiplacebu

Změna od počátečníhodnoty

Rozdíl (95 % CI)oprotiplacebu

Změna od počátečníhodnoty

Rozdíl (95 % CI)oprotiplacebu

US-1

Silodosin

233

22 ± 5

-6,5

-2,8*

-2,3

-0,9*

-4,2

-1,9*

Placebo

228

21 ± 5

-3,6

(-3,9;-1,7)

-1,4

(-1,4; -0,4)

-2,2

(Video) Levetiracetam (Keppra) - Uses, Dosing, Side Effects

(-2,6; -1,2)

US-2

Silodosin

233

21 ± 5

-6,3

-2,9*

-2,4

-1,0*

-3,9

-1,8*

Placebo

229

21 ± 5

-3,4

(-4,0;-1,8)

-1,3

(-1,5; -0,6)

-2,1

(-2,5; -1,1)

Silodosin

371

19 ± 4

-7,0

-2,3*

-2,5

1

o

O

-4,5

-1,7*

(-3,2; -1,4)

(-1,1; -0,2)

(-2,2; -1,1)

Evropa

Tamsulosin

376

19 ± 4

-6,7

-2,0*

-2,4

i

O

Os

o

-4,2

-1,4*

(-2,9; -1,1)

(-1,1; -0,2)

(-2,0; -0,8)

Placebo

185

19 ± 4

-4,7

-1,8

-2,9

* p < 0,001 oproti placebu; ° p = 0,002 oproti placebu

V aktivně kontrolované studii provedené v Evropě bylo ukázáno, že 8 mg silodosinu jednou denně jesrovnatelné s 0,4 mg tamsulosinu jednou denně: upravený průměrný rozdíl (95 % CI) v celkovémskóre IPSS mezi terapiemi byl u populace podle protokolu (per-protocol) 0,4 (-0,4 až 1,1). Míraodpovědí byla (tj. zlepšení celkového skóre IPSS o alespoň 25 %) výrazně vyšší ve skupině sesilodosinem (68 %) a s tamsulosinem (65 %) v porovnání se skupinou s placebem (53 %).

V dlouhodobé otevřené navazující fázi těchto kontrolovaných studií se u pacientů užívajících silodosinpo dobu až jednoho roku zlepšení příznaků díky léčbě silodosinem v 12. týdnu léčby udržovalo 1 rok.

Ve fázi IV klinického hodnocení prováděného v Evropě u pacientů s průměrným celkovým vstupním skóre IPSS 18,9 bodu, mělo 77,1 % pacientů odezvu na silodosin (posuzováno změnou od výchozíhostavu v IPSS celkovém skóre, alespoň o 25 %). Přibližně polovina pacientů hlásila zlepšení nejvíceobtěžujících příznaků udávaných na začátku (tj. noční močení, frekvence močení, oslabení proudu přimočení, naléhavost k močení, přerušované močení a neúplné vyprazdňování), jak bylo vyhodnocenopomocí ICS-male dotazníku.

V žádné klinické studii provedené se silodosinem nebylo pozorováno významné snížení krevníhotlaku měřeného vleže.

Denní dávka 8 mg a 24 mg silodosinu neměla ve srovnání s placebem výrazný vliv na intervaly EKG nebo srdeční repolarizaci.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Silodyx u všech podskupin pediatrické populace s BHP (informace o použití u dětí vizbod 4.2).

Farmakokinetika silodosinu a jeho hlavních metabolitů byla hodnocena u dospělých mužů s BHP i bez BHP po jednorázovém a opakovaném podání dávky v rozmezí od 0,1 mg do 48 mg denně.Farmakokinetika silodosinu má v tomto rozmezí dávek lineární průběh.

Expozice hlavnímu metabolitu v plazmě, silodosin-glukuronidu (KMD-3213G), je v ustáleném stavu asi 3krát vyšší než expozice silodosinu. Silodosin a jeho glukuronid dosáhnou ustálené hladiny po 3,resp. po 5 dnech léčby.

Absorpce

Silodosin podáván perorálně se dobře absorbuje a absorpce je přímo úměrná dávce. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 32 %.

In vitro studie s buňkami Caco-2 ukázala, že silodosin je substrát pro P-glykoprotein.

Jídlo snižuje hodnotu Cmax o přibližně 30 %, zvyšuje čas tmax o přibližně 1 hodinu a má malý vliv na hodnotu AUC.

U zdravých mužů v cílové věkové skupině (n = 16, průměrný věk 55 ± 8 let) byly po jedné denní perorální dávce 8 mg podávané bezprostředně po snídani po dobu 7 dnů získány následujícífarmakokinetické parametry: Cmax 87 ± 51 ng/ml (SD), tmax 2,5 hodiny (rozmezí 1,0-3,0), AUC433 ± 286 ng • h/ml.

Distribuce

Silodosin má distribuční objem 0,81 l/kg a je z 96,6 % vázán na plazmatické proteiny. Nedistribuuje se do krevních buněk.

Vazba silodosin-glukuronidu na proteiny je 91 %.

Biotransformace

Silodosin je ve velké míře metabolizován prostřednictvím glukuronidace (UGT2B7), alkoholdehydrogenázy, aldehyddehydrogenázy a oxidativních cest, hlavně prostřednictvím CYP3A4.Hlavní metabolit v plazmě, glukuronidový konjugát silodosinu (KMD-3213G), který byl in vitroprokázán jako aktivní, má prodloužený poločas (přibližně 24 hodin) a dosahuje plazmatickékoncentrace asi čtyřikrát vyšší než silodosin. In vitro údaje naznačují, že silodosin nemá potenciálinhibovat nebo indukovat enzymatické systémy cytochromu P450.

Eliminace

Po perorálním podání 14C-značeného silodosinu bylo vyloučení radioaktivity po 7 dnech přibližně 33,5 % v moči a 54,9 % ve stolici. Tělesná clearance silodosinu byla přibližně 0,28 l/h/kg. Silodosin sevylučuje hlavně ve formě metabolitů, velmi malé množství nezměněného přípravku se vylučuje močí.Konečný poločas původního přípravku a jeho glukuronidu je přibližně 11, resp. 18 hodin.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Expozice silodosinu a jeho hlavním metabolitům se s věkem výrazně nemění, a to ani v případě pacientů ve věku nad 75 let.

Pediatrická populace

Silodosin nebyl hodnocen u pacientů mladších než 18 let.

Porucha funkce jater

Ve studii s jednou dávkou se farmakokinetika silodosinu u devíti pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) v porovnání s devíti zdravými jedinci nezměnila.Výsledky této studie je potřeba interpretovat opatrně, jelikož tito pacienti měli normální biochemickéhodnoty, ukazující normální metabolickou funkci, a do skupiny pacientů se středně závažnouporuchou funkce jater byly zařazeni na základě ascitu a hepatické encefalopatie.

Farmakokinetika silodosinu se u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nestudovala.

Porucha funkce ledvin

Ve studii s jednou dávkou vedla expozice silodosinu (volnému) u jedinců s mírnou (n = 8) a středně závažnou poruchou funkce ledvin (n = 8) v průměru ke zvýšení hodnot Cmax (1,6krát) a AUC (1,7krát)v porovnání s jedinci s normální funkcí ledvin (n = 8). U jedinců se závažnou poruchou funkce ledvin(n = 5) se zvýšila expozice 2,2krát pro hodnotu Cmax a 3,7krát pro hodnotu AUC. Expozice hlavnímmetabolitům, silodosin-glukuronidu a KMD-3293, byla rovněž zvýšená.

Sledování plazmatické hladiny v klinické studii fáze III ukázalo, že hladiny celkového silodosinu se po 4 týdnech léčby u pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (n = 70) v porovnání s pacientys normální funkcí ledvin (n = 155) nezměnily, zatímco u pacientů se středně závažnou poruchoufunkce ledvin (n = 7) se v průměru zdvojnásobily.

Zhodnocení údajů o bezpečnosti u pacientů zařazených ve všech klinických studiích nenaznačuje, že by mírná porucha funkce ledvin (n = 487) znamenala další bezpečnostní riziko během léčbysilodosinem (například zvýšený výskyt závratě nebo ortostatické hypotenze) v porovnání s pacientys normální funkcí ledvin (n = 955). U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin proto není třebaupravovat dávku. Vzhledem k omezeným zkušenostem s pacienty se středně závažnou poruchoufunkce ledvin (n = 35) se doporučuje nižší počáteční dávka 4 mg. U pacientů se závažnou poruchoufunkce ledvin se podávání přípravku Silodyx nedoporučuje.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, hodnocení kancerogenního, mutagenního a teratogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Účinky na zvířata (ovlivnění štítné žlázy u hlodavců) byly pozorovány pouze po expozicích dostatečněpřevyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

U samců potkanů se pozorovala snížená plodnost od úrovně expozice přibližně dvakrát vyšší než je maximální doporučená expozice u lidí. Pozorovaný účinek byl reverzibilní.

Obsah tobolky

Předbobtnalý (kukuřičný) škrob Mannitol (E421)

Magnézium-stearát

Natrium-lauryl-sulfát

Obal tobolky Želatina

Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Neuplatňuje se.

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Tobolky se dodávají v blistrech z PVC/PVDC/hliníkové fólie, zabalených v kartónových krabičkách.

Balení po 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy Co. CorkIrsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/607/001

EU/1/09/607/002

EU/1/09/607/003

EU/1/09/607/004

EU/1/09/607/005

EU/1/09/607/006

EU/1/09/607/007

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29/01/2010

Datum posledního prodloužení registrace: 18/09/2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Silodyx 8 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 8 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Bílá, neprůhledná, tvrdá želatinová tobolka, velikost 0.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP) u dospělých mužů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedna tobolka přípravku Silodyx 8 mg denně. Pro zvláštní skupiny pacientů se doporučuje jedna tobolka přípravku Silodyx 4 mg denně (viz níže).

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba upravovat dávku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 50 až < 80 ml/min) není třeba upravovat dávku. U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr > 30 až < 50 ml/min) se doporučujezahájit léčbu s dávkou 4 mg jednou denně, která se může po jednom týdnu léčby zvýšit na 8 mg,v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu. Pro pacienty se závažnou poruchou funkceledvin (CLcr < 30 ml/min) se použití tohoto přípravku nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávku.

Jelikož nejsou k dispozici žádné údaje, užívání přípravku u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Silodyx u pediatrické populace v dané indikaci.

Způsob podání Perorální podání.

Tobolka se má užívat s jídlem, pokud možno ve stejnou denní dobu. Tobolka se nemá rozlamovat ani rozkousávat, ale má se polykat celá a, pokud možno, má se zapít sklenicí vody.

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Peroperační syndrom plovoucí duhovky (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS)

IFIS (varianta syndromu malé zornice) byl pozorován během operace katarakty u některých pacientů užívajících v době operace nebo v minulosti ai-blokátory. To může vést k nárůstu procedurálníchkomplikací během operace.

U pacientů s plánovanou operací katarakty se zahájení léčby silodosinem nedoporučuje. Doporučuje se přerušení léčby a1-blokátory 1-2 týdny před operací katarakty, ale přínos a doba trvání přerušeníléčby před operací katarakty nebyly dosud stanoveny.

Během preoperačního hodnocení by měl oční chirurg spolu s oftalmologickým týmem vzít v úvahu, zda pacient s plánovanou operací katarakty je nebo byl léčen silodosinem, aby byla zajištěna vhodnáopatření k zvládnutí IFIS během operace.

Ortostatické účinky

Četnost výskytu ortostatických účinků souvisejících se silodosinem je velmi nízká. U jednotlivých pacientů se však může vyskytnout snížení krevního tlaku, vedoucí ve vzácných případech ažk synkopě. Při prvních příznacích ortostatické hypotenze (například posturální závratě) si má pacientsednout nebo lehnout, dokud příznaky nezmizí. Pro pacienty s ortostatickou hypotenzí se léčbasilodosinem nedoporučuje.

Porucha funkce ledvin

Pro pacienty se závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min) se používání silodosinu nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha funkce jater

Užívání silodosinu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům (viz body 4.2 a 5.2).

Karcinom prostaty

Jelikož BHP a karcinom prostaty mohou mít stejné příznaky a mohou se vyskytovat současně, mají být pacienti s podezřením na BHP před zahájením terapie silodosinem nejprve vyšetřeni, aby sevyloučila přítomnost karcinomu prostaty. Před léčbou a potom v pravidelných intervalech se máprovádět vyšetření per rectum a, je-li to nutné, má se určit hladina prostatického specifického antigenu(PSA).

Léčba silodosinem vede ke snížení objemu spermatu během orgasmu, což může mít dočasný nepříznivý vliv na mužskou fertilitu. Po přerušení léčby silodosinem tento účinek zmizí (viz bod 4.8).

Silodosin je ve velké míře metabolizován, zejména prostřednictvím CYP3A4, alkoholdehydrogenázy a UGT2B7. Silodosin je také substrát pro P-glykoprotein. Látky inhibující (jako je ketokonazol,itrakonazol, ritonavir nebo cyklosporin) nebo indukující (jako je rifampicin, barbituráty,karbamazepin, fenytoin) tyto enzymy a transportéry mohou ovlivnit plazmatické koncentracesilodosinu a jeho aktivního metabolitu.

Alfa-blokátory

K dispozici nejsou adekvátní údaje o bezpečném užívání silodosinu ve spojení s dalšími antagonisty a-adrenergních receptorů. Proto se současné používání s jinými antagonisty a-adrenergních receptorůnedoporučuje.

Inhibitory CYP3A4

Ve studii interakcí byly při současném podání silného inhibitoru CYP3A4 (ketokonazol 400 mg) pozorovány 3,7krát vyšší maximální plazmatické koncentrace silodosinu a 3,1krát vyšší expozicesilodosinu (tj. AUC). Současné užívání se silnými inhibitory CYP3A4 (například s ketokonazolem,itrakonazolem, ritonavirem nebo cyklosporinem) se nedoporučuje.

Při současném podávání silodosinu se středně silným inhibitorem CYP3A4, například s diltiazemem, byla pozorována zvýšená hodnota AUC silodosinu přibližně o 30 %, ale hodnota Cmax a biologickýpoločas nebyly ovlivněny. Tato změna není klinicky relevantní a není třeba upravovat dávku.

Inhibitory PDE-5

Mezi silodosinem a maximálními dávkami sildenafilu nebo tadalafilu byly pozorovány minimální farmakodynamické interakce. V placebem kontrolované studii s 24 jedinci ve věku 45-78 letužívajících silodosin nevyvolalo podle vyhodnocení ortostatických testů (ve stoje oproti vleže)současné podávání 100 mg sildenafilu nebo 20 mg tadalafilu klinicky významné snížení hodnotsystolického nebo diastolického krevního tlaku. U jedinců starších 65 let bylo průměrné snížení tlakuv různých časech mezi 5 a 15 mmHg (systolický tlak) a 0 a 10 mmHg (diastolický tlak). Pozitivníortostatické testy byly pouze nepatrně častější během současného podávání; avšak neobjevila se žádnásymptomatická ortostáza ani závratě. Pacienti užívající inhibitory PDE-5 současně se silodosinem byměli být sledováni pro možné nežádoucí účinky.

Antihypertenziva

V programu klinických studií byla řada pacientů současně léčena antihypertenzní terapií (většinou

s přípravky působícími na renin-angiotenzinový systém, beta-blokátory, antagonisty kalcia a diuretiky) bez nárůstu četnosti výskytu ortostatické hypotenze. Bez ohledu na to je třeba být při zahájenísoučasné léčby antihypertenzivy opatrný a pacienty je třeba sledovat ohledně výskytu možnýchnežádoucích účinků.

Digoxin

(Video) NASIVIN® Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

Ustálené hladiny digoxinu, substrátu P-glykoproteinu, nebyly významně ovlivněny při současném podávání 8 mg silodosinu jednou denně. Dávku není třeba upravovat.

Těhotenství a kojení

Neuplatňuje se, neboť silodosin je indikován pouze pro muže.

Fertilita

V klinických studiích byl pozorován během léčby silodosinem výskyt ejakulace se sníženým objememspermatu nebo bez spermatu (viz bod 4.8), a to z důvodu farmakodynamických vlastností silodosinu.Před zahájením léčby je nutné pacienta informovat, že k tomuto účinku může docházet, a že může mítdočasný nepříznivý vliv na mužskou fertilitu.

Přípravek Silodyx má malý nebo má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti by však měli být informováni o možném výskytu příznaků souvisejících s posturální hypotenzí (napříkladzávratě) a měli by být upozorněni na to, aby byli při řízení a obsluhování strojů opatrní, než zjistí, jakna ně silodosin působí.

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost silodosinu byla hodnocena ve čtyřech dvojitě zaslepených kontrolovaných klinických studiích fáze II-III (s 931 pacienty užívajícími 8 mg silodosinu jednou denně a 733 pacientyužívajícími placebo) a ve dvou dlouhodobých otevřených navazujících studiích. Celkem1 581 pacientů užívalo silodosin v dávce 8 mg jednou denně, včetně 961 pacientů užívajícíchpřípravek alespoň 6 měsíců a 384 pacientů užívajících přípravek po dobu 1 roku.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky spojenými se silodosinem v placebem kontrolovaných studiích a během dlouhodobého užívání byly poruchy ejakulace jako retrográdní ejakulacea anejakulace (snížený objem ejakulátu nebo bez ejakulátu), s četností výskytu 23 %. Tento účinekmůže dočasně nepříznivě ovlivnit mužskou fertilitu. Tento účinek zmizí během několika dnů popřerušení léčby (viz bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené ze všech klinických studií a z postmarketinkové zkušenosti z celého světa, u kterých existuje náležitá kauzální souvislosts užíváním přípravku, a které jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu podledatabáze MedDRA: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až< 1 /100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupnýchúdajů nelze určit). V každé skupině četností jsou pozorované nežádoucí účinky seřazenypodle klesající závažnosti. _____


Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy

imunitního systému

alergické

reakce

zahrnující otok obličeje,zduřelý jazyka faryngeálníedém1

Psychiatrické

poruchy

snížení

libida

Poruchy nervového systému

závrať

synkopa

ztráta

vědomí1

Srdeční poruchy

tachykardie1

palpitace1

Cévní poruchy

ortostatická

hypotenze

hypotenze1

Respirační, hrudní a mediastinálníporuchy

ucpání nosu

Gastrointestinální

poruchy

průjem

nevolnost suchov ústech

Poruchy jater a žlučových cest

abnormální funkčníjaterní testy1

Poruchy kůže a podkožní tkáně

kožní

vyrážka1

pruritus1 kopřivka1polékovýkožní výsev1

Poruchy reprodukčníhosystému a prsu

poruchy

ejakulace,

včetně

retrográdní

ejakulace,

anejakulac

e

erektilní

dysfunkce


Poranění, otravy a procedurálníkomplikace

peroperační

syndrom

plovoucí

duhovky

1 - nežádoucí účinky ze spontánních hlášení z postmarketinkové zkušenosti z celého světa (četnosti vypočteny z příhod hlášených v klinických studiích fáze I-IV a z neintervenčních studií).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ortostatická hypotenze

Výskyt ortostatické hypotenze v klinických studiích kontrolovaných placebem byl 1,2 % se silodosinem a 1 % s placebem. Ortostatická hypotenze může někdy vést k synkopě (viz bod 4.4).

Peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS)

IFIS byl hlášen během operací katarakty (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucíchúčinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Silodosin byl hodnocen u zdravých mužů v dávkách až 48 mg/den. Nežádoucím účinkem limitujícím dávku byla posturální hypotenze. Krátce po požití se může zvážit vyvolání zvracení nebo výplachžaludku. Jestliže předávkování silodosinem povede k hypotenzi, je třeba poskytnout kardiovaskulárnípodporu. Dialýza by pravděpodobně neměla velký přínos, protože silodosin se ve velké míře (96,6 %)váže na proteiny.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Urologika, antagonisté alfa-adrenergních receptorů, ATC kód: G04CA04.

Mechanismus účinku

Silodosin je vysoce selektivní pro a1A-adrenergní receptory, které jsou u lidí primárně lokalizovány v prostatě, bázi a krčku močového měchýře, pouzdru prostaty a prostatické části močové trubice.Blokáda a1A-adrenergních receptorů způsobuje, že se hladké svalstvo v těchto tkáních uvolní, čímždojde ke snížení odporu výstupu z močového měchýře, a to bez ovlivnění kontraktility hladkésvaloviny detrusoru močového měchýře. To má za následek zmírnění obou druhů příznaků, plnění(iritační příznaky) i močení (obstrukční příznaky) (Lower urinary tract symptoms, LUTS, symptomydolních močových cest), souvisejících s benigní hyperplazií prostaty.

Silodosin má podstatně nižší afinitu pro a1B-adrenergní receptory, které jsou primárně lokalizovány v kardiovaskulárním systému. In vitro bylo prokázáno, že poměr vazby silodosinu na receptory a1A:a1B(162:1) je extrémně vysoký.

Klinická účinnost a bezpečnost

V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii fáze II vyhledávající velikost dávky, provedené s 4 nebo 8 mg silodosinu podávaného jednou denně bylo pozorováno výraznější zlepšenískóre indexu symptomů podle Americké urologické asociace (American Urologic Association, AUA)u 8 mg silodosinu (-6,8 ± 5,8; n = 90; p = 0,0018) a u 4 mg silodosinu (-5,7 ± 5,5; n = 88; p = 0,0355)v porovnání s placebem (-4,0 ± 5,5; n = 83).

Přes 800 pacientů se středně závažnými až závažnými příznaky BHP (International Prostatě Symptom Score, IPSS, mezinárodní skóre prostatických symptomů, počáteční hodnota > 13) užívalo 8 mgsilodosinu jednou denně ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III provedenýchve Spojených státech amerických a v jedné klinické placebem a aktivně kontrolované studii provedenév Evropě. Ve všech studiích byli pacienti bez odpovědi na placebo během 4-týdenní úvodní fázes placebem randomizováni do skupiny užívající studijní léčbu. Ve všech studiích došlo u pacientůužívajících silodosin podle vyhodnocení po 12 týdnech léčby k výraznějšímu zmírnění obou druhůpříznaků BHP, plnění (iritační příznaky) a močení (obstrukční příznaky), v porovnání s placebem.Údaje pozorované u populací Intent-to-treat (populace všech randomizovaných pacientů) v každéz těchto studií jsou uvedeny níže:

IPSS

IPSS

IPSS

Léčebná

skupina

Počet

Celkové skóre

Iritační příznaky

Obstrukční příznaky

Studie

pacien

Počáteční hodnota(± SD)

Změna od počátečníhodnoty

Rozdíl (95 % CI)oprotiplacebu

Změna od počátečníhodnoty

Rozdíl (95 % CI)oprotiplacebu

Změna od počátečníhodnoty

Rozdíl (95 % CI)oprotiplacebu

US-1

Silodosin

233

22 ± 5

-6,5

-2,8*

-2,3

-0,9*

-4,2

-1,9*

Placebo

228

21 ± 5

-3,6

(-3,9;-1,7)

-1,4

(-1,4; -0,4)

-2,2

(-2,6; -1,2)

US-2

Silodosin

233

21 ± 5

-6,3

-2,9*

-2,4

-1,0*

-3,9

-1,8*

Placebo

229

21 ± 5

-3,4

(-4,0;-1,8)

-1,3

(-1,5; -0,6)

-2,1

(-2,5; -1,1)

Silodosin

371

19 ± 4

-7,0

-2,3*

-2,5

1

o

O

-4,5

-1,7*

(-3,2; -1,4)

(-1,1; -0,2)

(-2,2; -1,1)

Evropa

Tamsulosin

376

19 ± 4

-6,7

-2,0*

-2,4

i

O

Os

o

-4,2

-1,4*

(-2,9; -1,1)

(-1,1; -0,2)

(-2,0; -0,8)

Placebo

185

19 ± 4

-4,7

(Video) Akce měsíce února 2016 - Strepfen pastilky a Strepfen Sprej

-1,8

-2,9

* p < 0,001 oproti placebu; ° p = 0,002 oproti placebu

V aktivně kontrolované studii provedené v Evropě bylo ukázáno, že 8 mg silodosinu jednou denně jesrovnatelné s 0,4 mg tamsulosinu jednou denně: upravený průměrný rozdíl (95 % CI) v celkovémskóre IPSS mezi terapiemi byl u populace podle protokolu (per-protocol) 0,4 (-0,4 až 1,1). Míraodpovědí byla (tj. zlepšení celkového skóre IPSS o alespoň 25 %) výrazně vyšší ve skupině sesilodosinem (68 %) a s tamsulosinem (65 %) v porovnání se skupinou s placebem (53 %).

V dlouhodobé otevřené navazující fázi těchto kontrolovaných studií se u pacientů užívajících silodosinpo dobu až jednoho roku zlepšení příznaků díky léčbě silodosinem v 12. týdnu léčby udržovalo 1 rok.

Ve fázi IV klinického hodnocení prováděného v Evropě u pacientů s průměrným celkovým vstupním skóre IPSS 18,9 bodu, mělo 77,1 % pacientů odezvu na silodosin (posuzováno změnou od výchozíhostavu v IPSS celkovém skóre, alespoň o 25 %). Přibližně polovina pacientů hlásila zlepšení nejvíceobtěžujících příznaků udávaných na začátku (tj. noční močení, frekvence močení, oslabení proudu přimočení, naléhavost k močení, přerušované močení a neúplné vyprazdňování), jak bylo vyhodnocenopomocí ICS-male dotazníku.

V žádné klinické studii provedené se silodosinem nebylo pozorováno významné snížení krevníhotlaku měřeného vleže.

Denní dávka 8 mg a 24 mg silodosinu neměla ve srovnání s placebem výrazný vliv na intervaly EKG nebo srdeční repolarizaci.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Silodyx u všech podskupin pediatrické populace s BHP (informace o použití u dětí vizbod 4.2).

Farmakokinetika silodosinu a jeho hlavních metabolitů byla hodnocena u dospělých mužů s BHP i bez BHP po jednorázovém a opakovaném podání dávky v rozmezí od 0,1 mg do 48 mg denně.Farmakokinetika silodosinu má v tomto rozmezí dávek lineární průběh.

Expozice hlavnímu metabolitu v plazmě, silodosin-glukuronidu (KMD-3213G), je v ustáleném stavu asi 3krát vyšší než expozice silodosinu. Silodosin a jeho glukuronid dosáhnou ustálené hladiny po 3,resp. po 5 dnech léčby.

Absorpce

Silodosin podáván perorálně se dobře absorbuje a absorpce je přímo úměrná dávce. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 32 %.

In vitro studie s buňkami Caco-2 ukázala, že silodosin je substrát pro P-glykoprotein.

Jídlo snižuje hodnotu Cmax o přibližně 30 %, zvyšuje čas tmax o přibližně 1 hodinu a má malý vliv na hodnotu AUC.

U zdravých mužů v cílové věkové skupině (n = 16, průměrný věk 55 ± 8 let) byly po jedné denní perorální dávce 8 mg podávané bezprostředně po snídani po dobu 7 dnů získány následujícífarmakokinetické parametry: Cmax 87 ± 51 ng/ml (SD), tmax 2,5 hodiny (rozmezí 1,0-3,0), AUC433 ± 286 ng • h/ml.

Distribuce

Silodosin má distribuční objem 0,81 l/kg a je z 96,6 % vázán na plazmatické proteiny. Nedistribuuje se do krevních buněk.

Vazba silodosin-glukuronidu na proteiny je 91 %.

Biotransformace

Silodosin je ve velké míře metabolizován prostřednictvím glukuronidace (UGT2B7), alkoholdehydrogenázy, aldehyddehydrogenázy a oxidativních cest, hlavně prostřednictvím CYP3A4.Hlavní metabolit v plazmě, glukuronidový konjugát silodosinu (KMD-3213G), který byl in vitroprokázán jako aktivní, má prodloužený poločas (přibližně 24 hodin) a dosahuje plazmatickékoncentrace asi čtyřikrát vyšší než silodosin. In vitro údaje naznačují, že silodosin nemá potenciálinhibovat nebo indukovat enzymatické systémy cytochromu P450.

Eliminace

Po perorálním podání 14C-značeného silodosinu bylo vyloučení radioaktivity po 7 dnech přibližně 33,5 % v moči a 54,9 % ve stolici. Tělesná clearance silodosinu byla přibližně 0,28 l/h/kg. Silodosin sevylučuje hlavně ve formě metabolitů, velmi malé množství nezměněného přípravku se vylučuje močí.Konečný poločas původního přípravku a jeho glukuronidu je přibližně 11, resp. 18 hodin.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Expozice silodosinu a jeho hlavním metabolitům se s věkem výrazně nemění, a to ani v případě pacientů ve věku nad 75 let.

Pediatrická populace

Silodosin nebyl hodnocen u pacientů mladších než 18 let.

Porucha funkce jater

Ve studii s jednou dávkou se farmakokinetika silodosinu u devíti pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) v porovnání s devíti zdravými jedinci nezměnila.Výsledky této studie je potřeba interpretovat opatrně, jelikož tito pacienti měli normální biochemickéhodnoty, ukazující normální metabolickou funkci, a do skupiny pacientů se středně závažnouporuchou funkce jater byly zařazeni na základě ascitu a hepatické encefalopatie.

Farmakokinetika silodosinu se u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nestudovala.

Porucha funkce ledvin

Ve studii s jednou dávkou vedla expozice silodosinu (volnému) u jedinců s mírnou (n = 8) a středně závažnou poruchou funkce ledvin (n = 8) v průměru ke zvýšení hodnot Cmax (1,6krát) a AUC (1,7krát)v porovnání s jedinci s normální funkcí ledvin (n = 8). U jedinců se závažnou poruchou funkce ledvin(n = 5) se zvýšila expozice 2,2krát pro hodnotu Cmax a 3,7krát pro hodnotu AUC. Expozice hlavnímmetabolitům, silodosin-glukuronidu a KMD-3293, byla rovněž zvýšená.

Sledování plazmatické hladiny v klinické studii fáze III ukázalo, že hladiny celkového silodosinu se po 4 týdnech léčby u pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (n = 70) v porovnání s pacientys normální funkcí ledvin (n = 155) nezměnily, zatímco u pacientů se středně závažnou poruchoufunkce ledvin (n = 7) se v průměru zdvojnásobily.

Zhodnocení údajů o bezpečnosti u pacientů zařazených ve všech klinických studiích nenaznačuje, že by mírná porucha funkce ledvin (n = 487) znamenala další bezpečnostní riziko během léčbysilodosinem (například zvýšený výskyt závratě nebo ortostatické hypotenze) v porovnání s pacientys normální funkcí ledvin (n = 955). U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin proto není třebaupravovat dávku. Vzhledem k omezeným zkušenostem s pacienty se středně závažnou poruchoufunkce ledvin (n = 35) se doporučuje nižší počáteční dávka 4 mg. U pacientů se závažnou poruchoufunkce ledvin se podávání přípravku Silodyx nedoporučuje.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, hodnocení kancerogenního, mutagenního a teratogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Účinky na zvířata (ovlivnění štítné žlázy u hlodavců) byly pozorovány pouze po expozicích dostatečněpřevyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

U samců potkanů se pozorovala snížená plodnost od úrovně expozice přibližně dvakrát vyšší než je maximální doporučená expozice u lidí. Pozorovaný účinek byl reverzibilní.

Obsah tobolky

Předbobtnalý (kukuřičný) škrob Mannitol (E421)

Magnézium-stearát

Natrium-lauryl-sulfát

Obal tobolky Želatina

Oxid titaničitý (E171)

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

3 roky.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Tobolky se dodávají v blistrech z PVC/PVDC/hliníkové fólie, zabalených v kartónových krabičkách.

Balení po 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy Co. CorkIrsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/607/008

EU/1/09/607/009

EU/1/09/607/010

EU/1/09/607/011

EU/1/09/607/012

EU/1/09/607/013

EU/1/09/607/014

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29/01/2010

Datum posledního prodloužení registrace: 18/09/2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZAPROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉA ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via M. Civitali 1 20148 MilanItálie

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI Parc Mécatronic03410 Saint VictorFrancie

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE• Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD)stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálupro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍLÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerýchschválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

• na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

• při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, kterémohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačnéhomilníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby všichni oční chirurgové v zemích EU, ve kterých bude silodosin uveden na trh, obdrželi následující informace:

• sdělení zdravotnických odborných pracovníků (Direct Healthcare Professional Communication,DHPC) na téma souvislost silodosinu s peroperačním syndromem plovoucí duhovky (IFIS) adva odkazy na literaturu zmíněné v textu sdělení (při uvedení);

harmonogram popisující léčbu pacientů, u kterých je naplánována operace katarakty (při uvedení a po uvedení);

• vzdělávací program o prevenci a léčbě IFIS (při uvedení a po uvedení); pokrývající následující

témata:

1. odkazy na klinicky relevantní literaturu k prevenci a léčbě IFIS;

2. pre-operativní vyhodnocení: oční chirurgové a oftalmologické týmy musí zjistit, zdapacienti s naplánovanou operací katarakty jsou nebo byli léčeni silodosinem, aby běhemoperace byla připravena potřebná opatření k léčbě IFIS.

3. doporučení očním chirurgům a oftalmologickým týmům: doporučuje se 2 týdny předoperací katarakty přerušitt léčbu antagonisty ai-adrenergních receptorů, dosud však nebylzjištěn přínos a doba trvání přerušení v léčbě před operací katarakty.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Silodyx 4 mg tvrdé tobolky silodosinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 tvrdých tobolek 10 tvrdých tobolek20 tvrdých tobolek30 tvrdých tobolek50 tvrdých tobolek90 tvrdých tobolek100 tvrdých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP


Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Recordati Ireland Ltd. Raheens EastRingaskiddy Co. CorkIrsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/607/001

EU/1/09/607/002

EU/1/09/607/003

EU/1/09/607/004

EU/1/09/607/005

EU/1/09/607/006

EU/1/09/607/007

13. ČÍSLO ŠARŽE

c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Silodyx 4 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Silodyx 4 mg tvrdé tobolky silodosinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Recordati Ireland Ltd.

3. POUŽITELNOST_

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE_

č.š.

5. JINÉ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Silodyx 8 mg tvrdé tobolky silodosinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 8 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 tvrdých tobolek 10 tvrdých tobolek20 tvrdých tobolek30 tvrdých tobolek50 tvrdých tobolek90 tvrdých tobolek100 tvrdých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP


Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Recordati Ireland Ltd. Raheens EastRingaskiddy Co. CorkIrsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/607/008

EU/1/09/607/009

EU/1/09/607/010

EU/1/09/607/011

EU/1/09/607/012

EU/1/09/607/013

EU/1/09/607/014

13. ČÍSLO ŠARŽE

c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

(Video) How Did Doctors Not Know About the Risks of Hormone Therapy?

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Silodyx 8 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Silodyx 8 mg tvrdé tobolky silodosinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Recordati Ireland Ltd.

3. POUŽITELNOST_

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE_

č.š.

5. JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

silodosinum

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jíublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci. Viz bod 4.

1. Co je přípravek Silodyx a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Silodyx užívat

3. Jak se přípravek Silodyx užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Silodyx uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Silodyx náleží do skupiny léčivých přípravků nazývaných blokátory alfaJA-adrenergních receptorů. Silodyx je selektivní pro receptory umístěné v prostatě, močovém měchýři a močové trubici.Blokováním těchto receptorů se uvolňuje hladké svalstvo v těchto tkáních. To ulehčuje močenía zmírňuje Vaše příznaky.

Silodyx se používá u dospělých mužů k léčbě problémů při močení souvisejících s benigním zvětšením prostaty (hyperplazie prostaty), jako jsou například:

• obtíže na začátku močení,

• pocit ne zcela vyprázdněného močového měchýře,

• častější potřeba močení, dokonce i v noci.

jestliže jste alergický na silodosin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Před užitím přípravku Silodyx se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

• Jestliže podstupujete operaci očí z důvodu zákalu oční čočky (operaci šedého zákalu), jedůležité, abyste svého očního lékaře okamžitě informoval, že užíváte nebo jste dříve užíval

Silodyx. U některých pacientů léčených tímto druhem léčivých přípravků se totiž vyskytla během takovéto operace ztráta napětí svalu duhovky (barevná kruhová část oka). Oční lékařmůže přijmout patřičná opatření ohledně použití vhodných léčivých přípravků a operačnítechniky. Pokud budete podstupovat operaci šedého zákalu, zeptejte se svého lékaře, zda máteodložit nebo přerušit léčbu přípravkem Silodyx.

• Jestliže jste někdy při prudkém vstávání omdlel nebo měl závratě, prosím, informujte o tomsvého lékaře, než začnete Silodyx užívat.

Při užívání přípravku Silodyx, zejména na začátku léčby, nebo když užíváte léčivé přípravky na snížení krevního tlaku, se mohou při vstávání objevit závratě a někdy i mdloby. Při jejichvýskytu si ihned sedněte nebo lehněte, dokud příznaky nezmizí, a informujte co nejdříve svéholékaře (viz také bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“).

• Jestliže máte závažné problémy s játry, nesmíte Silodyx užívat, jelikož pro tento stav nebyltestován.

• Jestliže máte problémy s ledvinami, poraďte se se svým lékařem.

Pokud máte středně závažné problémy s ledvinami, lékař zahájí léčbu přípravkem Silodyx s opatrností, pravděpodobně s nižší dávkou (viz bod 3 „Dávkování“).

Pokud máte závažné problémy s ledvinami, nesmíte Silodyx užívat.

• Jelikož benigní zvětšení prostaty a rakovina prostaty mohou vykazovat shodné příznaky, lékařVás před zahájením léčby přípravkem Silodyx vyšetří, zda nemáte rakovinu prostaty. Silodyxneléčí rakovinu prostaty.

• Léčba přípravkem Silodyx může vést k neobvyklé ejakulaci (snížení množství spermatuuvolňovaného během pohlavního styku) a tím k dočasnému ovlivnění mužské plodnosti. Popřerušení léčby přípravkem Silodyx tento účinek zmizí. Prosím, informujte svého lékaře, pokudplánujete mít děti.

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 18 let, jelikož u této věkové

skupiny neexistuje relevantní indikace.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře zejména, jestliže užíváte:

léčivé přípravky snižující krevní tlak (zejména pak léčivé přípravky nazývané alfai-blokátory,například prazosin nebo doxazosin), z důvodu možného rizika zesílení účinků těchto léčivýchpřípravků po dobu užívání přípravku Silodyx.

protiplísňové léčivé přípravky (například ketokonazol nebo itrakonazol), léčivé přípravkypoužívané k léčbě infekce HIV/AIDS (například ritonavir) nebo léčivé přípravky užívané potransplantaci k prevenci odmítnutí orgánu (například cyklosporin), protože tyto léčivépřípravky mohou zvyšovat koncentraci přípravku Silodyx v krvi.

léčivé přípravky k léčbě problémů s dosáhnutím nebo udržením erekce (například sildenafilnebo tadalafil), protože při jejich současném užívání s přípravkem Silodyx může docházet

k mírnému poklesu krevního tlaku.

léčivé přípravky na epilepsii nebo rifampicin (léčivý přípravek na léčbu tuberkulózy),protože by mohl být snížen účinek přípravku Silodyx.

Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, pokud pocítíte mdloby, závratě, jste ospalý nebo máte rozmazané vidění.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka přípravku Silodyx 8 mg denně požita ústy.

Tobolka se má vždy užívat s jídlem, pokud možno ve stejnou denní dobu. Tobolku nerozlamujte ani nerozkousávejte, ale spolkněte ji celou a, pokud možno, zapijte sklenicí vody.

Pacienti s problémy s ledvinami

Pokud máte středně závažné problémy s ledvinami, lékař Vám pravděpodobně předepíše jinou dávku. Pro tento účel je k dispozici Silodyx 4 mg tvrdé tobolky.

Jestliže jste užil více než jednu tobolku, co nejrychleji informujte svého lékaře. Jestliže pociťujete závratě nebo slabost, ihned informujte svého lékaře.

Pokud jste zapomněl užít tobolku, můžete ji užít později během toho samého dne. Jestliže nastal téměř čas na užití další tobolky, vynechanou dávku přeskočte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abystenahradil vynechanou tobolku.

Jestliže ukončíte léčbu, Vaše zdravotní obtíže se mohou opět objevit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud si všimnete následujících alergických reakcí: otok obličeje nebo hrdla, problémy s dýcháním, pocit na omdlení, svědivá kůže nebo kopřivka, protože následky bymohly být závažné.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je snížení množství spermatu uvolňovaného během pohlavního styku. Po přerušení léčby přípravkem Silodyx tento účinek zmizí. Prosím, informujte svého lékaře,pokud plánujete mít děti.

Mohou se objevit závratě, včetně závratí při vstávání, a někdy i mdloby.

Pokud cítíte slabost nebo závratě, ihned si sedněte nebo lehněte, dokud tyto příznaky nezmizí. Jestliže se u Vás při vstávání objeví závratě nebo mdloby, informujte co nejdříve svého lékaře.

Silodyx může způsobit komplikace během operace šedého zákalu (oční operace z důvodu zakalení oční čočky, viz bod „Upozornění a opatření“).

Je důležité okamžitě informovat Vašeho očního lékaře, jestliže užíváte nebo jste dříve užíval přípravek Silodyx.

Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat u více než 1 z 10 osob)

Neobvyklá ejakulace (během pohlavního styku se uvolňuje méně nebo žádné sperma, viz bod„Upozornění a opatření“)

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 osob)

Závratě, včetně závratí při vstávání (viz také výše v této části)

• Rýma nebo ucpaný nos

• Průjem

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat až u 1 ze 100 osob)

• Snížená sexuální touha

• Nevolnost

• Sucho v ústech

• Potíže s dosažením nebo udržením erekce

• Zrychlený srdeční tep

Příznaky alergických reakcí postihujících kůži, například vyrážka, kopřivka a svěděnízpůsobené léčivým přípravkem

• Abnormální hodnoty jaterních testů

• Nízký krevní tlak

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat až u 1 z 1 000 osob)

Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (nazývanýpalpitace)

• Mdloby/ztráta vědomí

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytovat až u 1z10 000 osob)

Další alergické reakcesotokem obličeje nebo hrdla

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Plovoucí zornice během operace šedého zákalu (viz také výše v této části)

Prosím, kontaktujte svého lékaře, pokud je Váš sexuální život ovlivněný.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášenínežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispětk získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo vykazuje známky manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.

Silodyx 8 mg

Léčivou látkou je silodosinum. Jedna tobolka obsahuje silodosinum 8 mg.

Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, mannitol (E421), magnézium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E171).

Silodyx 4 mg

Léčivou látkou je silodosinum. Jedna tobolka obsahuje silodosinum 4 mg.

Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, mannitol (E421), magnézium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Silodyx 8 mg jsou bílé, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky.

Silodyx 4 mg j sou žluté, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky.

Přípravek Silodyx je dostupný v balení po 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy Co. CorkIrsko

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1 20148 MilanItálie

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI Parc Mécatronic03410 Saint VictorFrancie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Belgie/Belgique/Belgien

ZAMBON nv-sa Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

Lietuva

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Btarapna

Recordati Ireland Ltd. Ten.: + 353 21 4379400

Luxembourg/Luxemburg

ZAMBON nv-sa Tél/Tel: + 32 2 777 02 00

Česká republika Recordati Ireland Ltd.Tel: + 353 21 4379400

Magyarország

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Recordati Ireland Ltd. Tlf: + 353 21 4379400

Malta

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Deutschland

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Nederland

Zambon Nederland B.V. Tel: + 31 33 4504370

Eesti

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Norge

Recordati Ireland Ltd. Tlf: + 353 21 4379400

EXláSa BLANEH A.E.

T^: + 30 210 8009111

Osterreich

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Espaňa

Almirall, S.A.

Tel: +34 93 291 30 00

Polska

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

France

ZAMBON France Tél: + 33 (0)1 58 04 41 41

Portugal

Tecnimede Sociedade Técnico-

Medicinal, S.A

Tel: +351 21 041 41 00

Hrvatska

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Románia

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Ireland

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Slovenija

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Recordati Ireland Ltd. Sími: + 353 21 4379400

Slovenská republika

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Italia

Takeda Italia S.p.A. Tel: + 39 06 502601

Suomi/Finland

Recordati Ireland Ltd. Puh/Tel: + 353 21 4379400


Recordati Ireland Ltd. Tqk + 353 21 4379400

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Recordati Ireland Ltd. Tel: + 353 21 4379400

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

38

(Video) Nalgesin S – vždy, když to bolí

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 10/17/2022

Views: 5803

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.